باغ پرندگان آستارا + باغ ملی آستارا | کدام را ببینیم؟

هرگز خودتان را بر سر دو راهی باغ ملی آستارا و باغ پرندگان قرار ندهید و خودتان را از تماشای هیچکدام محروم نکنید. در این مقاله این دو باغ را با هم مقایسه کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید