سال کبیسه

سال کبیسه چیست و چند روز است؟

سال کبیسه چه فرقی با سال‌های دیگر دارد؟ از آن‌جا که هر روز ۲۴ ساعت است، برای رفع نقصان کسری این ۶ ساعت‌ها در هر سال، تقریبا هر ۴ سال...