مجوزها

در زیر میتوانید مجوزهای فعالیت که از سازمانهای رسمی کشوری و بین المللی صادر شده اند را مشاهده نمایید.

 

 flightio-tnamad

flightio-b

flightio-ghatar

flightio-senf

flightio-tsenf