برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

شهر صوفیه کجاست؟ با قلب بلغارستان آشنا شوید

شهر صوفیه پایتخت کشور بلغارستان است.