با پارکینگ های فرودگاه امام خمینی آشنا شوید!

flightio-imam-khomeini-parking

پاركينگ طبقاتي فرودگاه بين المللي امام خميني با 65700 متر مربع زير بنا و حدود1600 دستگاه اتومبيل ظرفيت , در جنوب ترمينال مسافري قرار گرفته است . سازه اصلي پاركينگ طبقاتي بتني و طول و عرض آن (5/66×5/337 ) مترمي باشد . اين سازه در تراز زير زمين و همكف با عرض كامل ولي در تراز صفر و 8 با عرض هاي 46 و 21 متر اجرا شده است .سازه پاركينگ از مقاومت هاي لازم در حد استاندارد هاي بين المللي برخوردار است به طوري كه در تراز 8+ (departure يا خروجي ) و تراز صفر 00/0± (arrival ) در زمان وقوع زلزله , بار زنده 500 كيلو گرم بر متر مربع روي تمام سطح سواره رو و پياده مورد محاسبه قرار گرفته است .

سيستم روشنايي پاركينگ ها بر اساس روش لومن با استفاده از تقسيم ناحيه اي مي باشد و جداول و دياگرام هاي مورد استفاده بر اساس كميته ملي روشنايي ايران بوده كه با توصيه كميته بين المللي روشنايي و توصيه جامعه مهندسين روشنايي آمريكا(IEC) نيز تطابق دارد .

ساير تاسيسات مورد نياز مثل سيستم آتش نشاني , دستشويي , سيستم فاضلاب و جمع آوري باران فضاهاي باز پاركينگ, تعويض هوا و سيستم گرمايش به طور دقيق و مطابق استاندارد هاي لازم طراحي گرديده است .

پاركينگ در طبقه دوم مسقف نمي باشد (پاركينگ سرباز) وارتفاع مفيد پاركينگ در هر طبقه 3 متر است . براي ورود به پاركينگ از سمت شرق , راه انحرافي منشعب از جاده شرياني به قسمت مياني پاركينگ وارد مي شود و براي ورود به پاركينگ از سمت غرب مي توان مستقيم از قسمت سر باز شرقي پاركينگ و خروجي پاركينگ به سمت غرب از قسمت مياني طبقه پايين پاركينگ از طريق راه انحرافي به جاده شرياني مي باشد .

همچنين دسترسي 8- و4- از طريق دو رمپ به طول 90 متر و به عرض حدود 16 مترانجام ميگيرد. دسترسي مسافرين از طبقات پاركينگ به ساختمان پايانه از طريق آسانسور و پله مي باشد . در قسمت مياني پاركينگ ( محور پايانه ) 3 عدد نور گير به ابعاد 5/6 × 7 متر تعبيه شده است . بر روي قسمت مسقف طبقه دوم پاركينگ , جاده مسافرين ورودي به عرض 15 متر و جاده تاكسي رو به عرض 5 متر قرار گرفته اند كه مسير هاي مسافرين ورودي به پايانه مي باشد بين مسير هاي فوق و ساختمان پايانه پياده رو به عرض 20 متر قرار دارد . بر روي قسمت پياده رو پل مسافران خروجي با عرض حدود 5 /20 متر قرار گرفته است كه مسير مسافرين خروجي مي باشد . عرض سواره رو13متراست. بين اين پل و ساختمان پايانه پياده رويي به عرض 6 متر قرار دارد .

اگر قصد خرید بلیط هواپیما دارید، فلایتیو بهترین خدمات را به شما ارائه می دهد.